ALGEMEEN

BMS Sint-Truiden hecht veel belang aan de bescherming van uw persoonsgegevens.

In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over welke gegevens we verzamelen en hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met deze persoonsgebonden gegevens.  BMS Sint-Truiden houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR).

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt; deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacyverklaring;
 • verwerking van uw persoonsgegevens is beperkt tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw gegevens gewaarborgd is;
 • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als BMS Sint-Truiden zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens.  Indien je na het doornemen van onze Privacyverklaring, of in een meer algemene zin, hierover vragen hebt of contact met ons wenst op te nemen, kan dit via onderstaande contactgegevens:

WAAROM VERWERKEN WIJ PERSOONSGEGEVENS

Uw persoonsgegevens worden door BMS Sint-Truiden bijgehouden uit gerechtvaardigd belang, omdat het de enige mogelijkheid is om het doelpubliek te kunnen informeren.  Meer concreet worden uw gegevens verwerkt ten behoeve van volgende doeleinden:

 • het versturen van algemene informatie betreffende BMS gerelateerde onderwerpen;
 • het versturen van uitnodigingen voor activiteiten die door BMS georganiseerd worden;
 • u op de hoogte te brengen van activiteiten die door onze partners in het kader van de burgerlijke-militaire samenwerking ingericht worden;

het bijhouden van de lijst van personen die geïnteresseerd kunnen zijn in de burgerlijke-militaire samenwerking in de regio Sint-Truiden.

WELKE GEGEVENS HOUDEN WIJ BIJ

Wij houden de persoonlijke identiteitsgegevens bij: naam, voornaam, adres, E-mailadres, en  optioneel, indien beschikbaar: telefoonnummer/GSM, taalstelsel

BEELDMATERIAAL

Bij de activiteiten die BMS Sint-Truiden zelf organiseert, kunnen foto’s en video’s worden gemaakt, voor publicatie op onze website.  Het betreft sfeerbeelden waarvoor we niet altijd de toestemming kunnen vragen.  Die beelden hebben niet de bedoeling om te focussen op privaat personen, maar om algemene impressies te krijgen.  Stel dat u herkenbaar bent op dergelijke foto/video, dan mag u ons altijd vragen om die te verwijderen. 

Wij staan niet toe dat het beeldmateriaal op de  website door derden gebruikt wordt, tenzij daar vooraf een schriftelijke aanvraag voor ingediend wordt bij BMS Sint-Truiden.  De regelgeving omtrent het portretrecht wordt gerespecteerd.

VERSTREKKING AAN DERDEN

Uw persoonsgegevens worden NIET aan derde partijen verstrekt.  De enige dwingende uitzondering hierop kan zijn als gevolg van een wettelijke of gerechtelijke verplichting.

BEWAARTERMIJN

De persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt, en ten laatste tot 2 jaar na het stopzetten van de activiteiten van BMS Sint-Truiden en het geven van informatie over de burgerlijke-militaire samenwerking.  De gegevens van personen die overleden zijn, waarvan de adresgegevens foutief blijken of die daar zelf om verzoeken, worden onmiddellijk integraal verwijderd.

BEVEILIGING VAN DE GEGEVENS

Wij nemen de passende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen en te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, waaronder:

 • alleen de datamanager houdt de gegevens bij en doet de verwerking met kopie enkel voor de Voorzitter van het Uitvoerend Comité;
 • toegang tot de PC, de laptop (back-up systeem), en de NAS (netwerk opslag voor back-up van gegevens) waar de gegevens op verwerkt worden, vereist op verschillende niveaus een controle met gebruikersnaam en wachtwoord;
 • wij maken back-ups van de gegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke en/of technische incidenten;
 • bij het versturen van informatie via E-mail aan een groot aantal bestemmelingen worden de mailadressen in BCC vermeld en dus niet zichtbaar.

GEBRUIK VAN COOKIES

De website www.bmssint-truiden maakt geen gebruik van cookies.

UW RECHTEN OMTRENT UW GEGEVENS

U heeft recht op inzage en recht op correctie of in bepaalde gevallen, verwijdering van de persoonsgegevens welke wij van u bijhouden. Bovenaan dit privacy statement staat hoe je contact met ons kan opnemen. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan). Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij.

KLACHTEN

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Privacy Commissie, Drukpersstraat, 35, 1000 Brussel (www.gegevensbeschermingsautoriteit.be); dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

WIJZIGING VAN DE PRIVACYVERKLARING

BMS Sint-Truiden kan zijn privacyverklaring wijzigen.  Elke wijziging zal aangekondigd en duidelijk vermeld worden op onze website.  De laatste wijziging gebeurde op 15 november 2018.