Artikel 1:

Het doel van deze overeenkomst is om de goede samenwerking tussen de militaire gemeenschap en het stadsbestuur van Sint-Truiden concreet gestalte te geven. Deze Burgerlijke Militaire Samenwerking (BMS) wordt geformaliseerd in een structuur met 3 organen, met name een Stuurgroep, een Uitvoerend comité en een dagelijks bestuur. Het stadsbestuur van Sint-Truiden oefent toezicht uit op de werking en de goede uitvoering van deze overeenkomst.

Artikel 2: De Stuurgroep (SG)

De stuurgroep is samengesteld uit een vertegenwoordiging van zowel het stadsbestuur van Sint-Truiden, als van de militaire overheid.

De vertegenwoordiging van het stadsbestuur van Sint-Truiden bestaat uit de burgemeester, die tevens voorzitter van de stuurgroep is, de schepen van militaire zaken, de stadssecretaris en vier leden. Uit deze vier leden afgevaardigd door het stadsbestuur, worden een voorzitter, secretaris, een schatbewaarder die de kern van het dagelijks bestuur vormen, aangeduid Het staat het stadsbestuur vrij deze aanduidingen aan te passen. Het stadsbestuur maakt de nominatieve lijst van hun vertegenwoordiging over aan de militaire overheid

De vertegenwoordiging van het Ministerie van Landsverdediging bestaat uit de korpsoversten van Saffraanberg en Beauvechain, de Provinciecommandant Limburg en de Directeur – Generaal Communicatie (DG Com). Voornoemde functies kunnen zich desgevallend laten vervangen door een vertegenwoordiger. Het ministerie van Landsverdediging maakt de nominatieve lijst van hun vertegenwoordiging over aan het stadsbestuur van Sint-Truiden.

De stuurgroep stelt de lijst samen van uit te voeren activiteiten voorgesteld door het dagelijks bestuur en keurt deze goed. De stuurgroep komt 2 keer per jaar samen voor een bespreking van de geplande en lopende activiteiten. De stuurgroep beheert, via het dagelijks bestuur, het budget dat het stadsbestuur ter beschikking stelt.

De stuurgroep beslist over de opportuniteit om al dan niet, in het kader van een specifieke activiteit, toelating te geven om tijdelijk samen te werken met een andere organisatie (bijvoorbeeld het stedelijk feestcomité van Sint-Truiden)

De stuurgroep kan beslissen om nabijgelegen steden en gemeenten toe te laten om deel te nemen aan de BMS. ln dit geval wordt de stuurgroep uitgebreid met de burgemeester(s) van deze stad of gemeente.

Artikel 3: Dagelijks bestuur (DB)

Het dagelijks bestuur, bestaande uit de permanente afgevaardigden van de stuurgroep (voorzitter, secretaris, schatbewaarder) en een variabel aantal bestuursleden volgens de behoeft, leidt en coördineert de dagelijkse werking van BMS, rekening houdende met de aansturing van de stuurgroep.

Het dagelijks bestuur geeft rekenschap van zijn werking aan de stuurgroep via de activiteitenkalender enerzijds, en het boekhoudkundig jaarverslag en de begroting voor het volgende kalenderjaar anderzijds.

Het is het coördinatie orgaan, bij uitstek, tussen de stad en de militaire eenheden en verenigingen voor het organiseren en uitwerken van activiteiten en evenementen met een militair karakter of militaire raakpunten. Dit omvat echter geen contacten of verbintenissen met burgerorganisaties, zoals scholen.

Het dagelijks bestuur (DB) BMS werkt in coördinatie met en onder controle van de schepen van militaire zaken.

De militaire autoriteiten in de stuurgroep hebben de eindbeslissing of een vrijwilliger al dan niet opgenomen kan worden in het dagelijks bestuur.

Artikel 4: Uitvoerend comité (UC)

Het uitvoerend comité functioneert onder leiding van het dagelijks bestuur en is samengesteld uit vrijwilligers (met een aantal in functie van de geplande activiteit. De vrijwilligers zijn militairen en burgerpersoneel van defensie, al dan niet gepensioneerd of reservist woonachtig in Sint-Truiden of gekazerneerd (geweest) zijnde te Beauvechain of Saffraanberg. Ook militairen (al dan niet gepensioneerd_ die elders gekazerneerd (geweest) zijn, kunnen in aanmerking komen.

De militaire autoriteiten in het uitvoerend comité hebben de eindbeslissing of een vrijwilliger al dan niet opgenomen kan worden in het uitvoerend comité.

Artikel 5: Activiteiten

ln het kader van dit samenwerkingsakkoord zullen op geregelde basis activiteiten worden uitgevoerd die zich niet alleen richten op militairen (ook gepensioneerden en reservisten), maar ook op de uitstraling van de militaire gemeenschap in zijn geheel.

Een greep uit het mogelijke aanbod:

 • organisatie van voordrachten (militaire academie) rond bijvoorbeeld defensie en/of internationale politiek
 • organisatie van een nieuwjaarsconcert
 • ondersteuning van de tweejaarlijkse taptoe
 • ondersteunen van de SAFF day in KSOO – Saffraanberg
 • ondersteunen van de erkenning promoties KSOO – Saffraanberg (opvang en rondleiding families langs de bezienswaardigheden in Sint-Truiden)
 • coördinatie van contacten en samenwerking van de verschillende kringen oud-militairen van Sint-Truiden en omgeving
 • ondersteunen van de activiteiten van het militair museum van de stad Sint-Truiden en aanverwante organisaties met een militair karakter
 • ondersteunen van de vaderlandslievende activiteiten georganiseerd in en/of door de Stad Sint-Truiden
 • actieve medewerking aan de bestaande vaderlandslievende plechtigheden
 • organisatie van reünies
 • In samenwerking met de toeristische dienst Sint-Truiden, organisatie van uitstappen met een militair raakvlak naar Sint-Truiden
 • Ontwikkeling van specifieke initiatieven naar scholen en/of jongeren toe
 • Opstellen en bijhouden van een adressenbestand van de desbetreffende actieve en gepensioneerde militairen en het burgerpersoneel van defensie om ze op militair, vaderlandslievende en andere plechtigheden uit te nodigen

De opbrengsten van de georganiseerde evenementen worden, naar goede gewoonte, besteed aan goede doelen in Sint-Truiden en de aangrenzende gemeenten.

De inzet van militairen en of militair materieel is steeds onderworpen aan de expliciete goedkeuring van de bevoegde militaire autoriteiten. De aanvraag voor ondersteuning dient conform de vigerende regelgeving ingediend te worden.